BROUWERIJ

Jacobs

Brouwerij Jacobs
Zinkvalstraat 76, 2630 Aartselaar

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van brouwerij-jacobs.be, en

 • alle andere gerelateerde overeenkomsten of verbintenissen met de eigenaar

op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

 

De gebruiker moet dit document aandachtig lezen.

Brouwerij-jacobs.be wordt aangeboden door:

Brouwerij Jacobs
Zinkvalstraat 76, 2630 Aartselaar
BE 0472.734.250

Contact gegevens eigenaar: contact@brouwerij-jacobs.be

De volgende documenten zijn door verwijzing in deze voorwaarden opgenomen:

 

Wat de gebruiker moet weten in het kort

 • Let erop dat sommige bepalingen in deze voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorieën gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op consumenten of op gebruikers die niet beschouwd worden als consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle gebruikers.

 • Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op europese consumenten.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van brouwerij-jacobs.be.

Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario’s en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Door brouwerij-jacobs.be te gebruiken, bevestigen gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Er zijn geen beperkingen aan gebruikers in de zin dat consumenten en zakelijke gebruikers niet worden onderscheiden;

Content in brouwerij-jacobs.be

Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in brouwerij-jacobs.be beschikbare content eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt.

De eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in brouwerij-jacobs.be aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

 

Rechten met betrekking tot content in brouwerij-jacobs.be

Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan de eigenaar.

Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de dienst.

Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de gebruiker de content die beschikbaar is in brouwerij-jacobs.be niet kopiëren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de gebruiker.

Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in brouwerij-jacobs.be, mag de gebruiker bepaalde via brouwerij-jacobs.be beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd.

Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

 

Toegang tot externe bronnen

Via brouwerij-jacobs.be kunnen gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat de eigenaar geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

In het bijzonder kunnen gebruikers in brouwerij-jacobs.be advertenties zien die worden aangeboden door derden. De eigenaar controleert of beheert de advertenties die worden weergegeven via brouwerij-jacobs.be niet. Als een gebruiker op een dergelijke advertentie klikt, heeft de gebruiker contact met de derde die verantwoordelijk is voor die advertentie.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor zaken die voortvloeien uit deze interacties met derden, zoals alles wat voortvloeit uit het bezoeken van websites van derden of het gebruik van content van derden.

 

Aanvaardbaar gebruik

Brouwerij-jacobs.be en de dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van brouwerij-jacobs.be en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan gebruikers de toegang tot brouwerij-jacobs.be of de dienst te weigeren, het beëindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via brouwerij-jacobs.be of de dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer wordt vermoed dat gebruikers enige wet- en regelgeving, rechten van derden en/of deze voorwaarden overtreden, waaronder door deelname aan een van de volgende activiteiten:

Beperkingen ten aanzien van gedrag

 • doen alsof ze voldoen aan mogelijke voorwaarden of vereisten voor toegang tot brouwerij-jacobs.be en/of het gebruik van de diensten, zoals bijvoorbeeld volwassen zijn volgens de wet of beschouwd worden als consument;

 • de eigen identiteit verbergen of de identiteit van iemand anders stelen, of beweren een derde te zijn of te vertegenwoordigen, indien dit niet is toegestaan door die derde;

 • identificatoren te manipuleren om de herkomst van hun berichten of de geplaatste content te verhullen of op een andere manier te verbergen;

 • anderen te belasteren, lastig te vallen, te bedreigen of op enige andere wijze rechten van anderen te misbruiken of hierop inbreuk te maken;

 • activiteiten promoten die het leven van de gebruiker of het leven van andere gebruikers in gevaar kunnen brengen of tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Hieronder vallen het dreigen met of aansporen tot zelfmoord, opzettelijk lichamelijk letsel, gebruik van illegale drugs of overmatig alcoholgebruik. Gebruikers mogen in geen geval content in brouwerij-jacobs.be plaatsen die zelfdestructief of gewelddadig gedrag toont en/of propageert en/of aanmoedigt;

 • de kwetsbaarheid van brouwerij-jacobs.be, waaronder met de website verbonden diensten of netwerken, te onderzoeken , scannen of testen dan wel inbreuk te maken op de beveiligings- of verificatiemaatregelen in brouwerij-jacobs.be, waaronder met brouwerij-jacobs.be verbonden diensten of netwerken;

 • installeren, insluiten, uploaden of anderszins opnemen van malware in of via brouwerij-jacobs.be;

 • brouwerij-jacobs.be of de technische infrastructuur ervan gebruiken op een beledigende, overmatige of anderszins ongepaste manier (bijvoorbeeld: voor spam-doeleinden);

 • proberen de technische infrastructuur te verstoren of te manipuleren op een manier die brouwerij-jacobs.be of de dienst schaadt of onnodig belast;

Scraping

 • gebruiken van een geautomatiseerd proces om informatie, gegevens en/of content te extraheren, verzamelen of scrapen uit brouwerij-jacobs.be en alle daaraan gerelateerde digitale eigenschappen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar;

Beperkingen ten aanzien van content

 • content publiceren of verspreiden die onrechtmatig, obsceen, onwettig, belasterend of ongepast is;

 • content publiceren die, direct of indirect, haat, racisme, discriminatie, pornografie of geweld bevordert;

 • het verspreiden of publiceren van content die onwaar is of een ongerechtvaardigd alarm kan veroorzaken;

 • brouwerij-jacobs.be gebruiken om onrechtmatig en zonder toestemming van de houder van de rechten content te publiceren, verspreiden of anderszins te verstrekken die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten,waaronder octrooien, merk- of auteursrechten;

 • brouwerij-jacobs.be gebruiken om andere content te publiceren, verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder staatsgeheimen, militaire geheimen, handelsgeheimen of beroepsgeheimen en persoonsgegevens;

 • content publiceren of activiteiten uitvoeren die brouwerij-jacobs.be verstoren, onderbreken, beschadigen of anderszins de integriteit van brouwerij-jacobs.be, de ervaring of apparaten van een andere gebruiker aantasten. Dergelijke activiteiten omvatten: spammen, verspreiden van advertenties zonder toestemming hiervoor, phishing, anderen bedriegen, verspreiding van malware of virussen enz .;

Beperkingen voor commercieel gebruik

 • registreren of gebruiken van brouwerij-jacobs.be om producten of diensten van welke aard dan ook op welke manier dan ook te promoten, verkopen of adverteren;

 • aangeven of op enige manier proberen te impliceren dat de gebruiker een bijzondere relatie heeft met brouwerij-jacobs.be of dat brouwerij-jacobs.be de gebruiker, de producten en diensten van de gebruiker of producten en diensten van een derde voor welk doel dan ook ondersteunt;

 

Verkoopvoorwaarden

Betaalde Producten

Sommige van de producten die in brouwerij-jacobs.be worden aangeboden, als onderdeel van de dienst, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van brouwerij-jacobs.be beschreven.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van producten worden beschreven in de betreffende onderdelen van brouwerij-jacobs.be en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel producten in brouwerij-jacobs.be met de technisch grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave in brouwerij-jacobs.be via alle middelen (waaronder grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter indicatie en houdt deze geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte product.

De kenmerken van het gekozen product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een product tot het plaatsen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste product kiezen en hun koopselectie verifiëren.

 • Na controle van de informatie die wordt weergegeven in de koopselectie, kunnen gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • De plaatsing van de bestelling bepaalt het aangaan van de overeenkomst en creëert een verplichting voor de gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina.

 • Indien het gekochte product een actie van de gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of bijzondere wensen, creëert de plaatsing van de bestelling een verplichting voor de gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.

 • Bij het plaatsen van de bestelling ontvangen gebruikers een ontvangstbewijs met de bevestiging dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat de gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen in brouwerij-jacobs.be worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de gebruiker bladert.

Betalingsmethoden

Informatie met betrekking tot aanvaarde betalingsmethoden wordt tijdens het aankoopproces aangegeven.

Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk slechts beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of toeslagen. In deze gevallen kunt u informatie hierover vinden in het betreffende onderdeel van brouwerij-jacobs.be.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Daarom verzamelt brouwerij-jacobs.be geen betalingsinformatie – zoals creditcardgegevens – maar ontvangt slechts een kennisgeving nadat de betaling is voltooid.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de leverancier van de betalingsdienst, is de eigenaar niet verplicht om de bestelling te uit te voeren. Als een betaling mislukt of wordt geweigerd, behoudt de eigenaar zich het recht voor om alle hieraan gerelateerde kosten of schadevergoedingen van de gebruiker te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van producten

De bestelde producten worden pas eigendom van de gebruiker nadat betaling van de volledige aankoopprijs door de eigenaar is ontvangen.

 

Wij maken gebruik van functionele, analytische en/of marketing cookies om uw ervaring op onze website nog beter te maken en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Lees het volledige overzicht in het Cookiebeleid.